Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Trừ biểu thức thứ hai khỏi biểu thức thứ nhất .
Bước 2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 3
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Cộng .
Bước 3.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.