Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Trừ biểu thức thứ hai khỏi biểu thức thứ nhất .
Bước 2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 3
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Cộng .
Bước 3.3
Trừ khỏi .
Bước 3.4
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.