Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Nhân các biểu thức.
Bước 2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.1.2
Cộng .
Bước 3.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Di chuyển .
Bước 3.2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.