Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Chia biểu thức thứ nhất cho biểu thức thứ hai.
Bước 2
Lập các đa thức được chia. Nếu không có đủ số hạng cho mọi số mũ, hãy chèn một số hạng có giá trị .
-++-
Bước 3
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
-++-
Bước 4
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
-++-
+-
Bước 5
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
-++-
-+
Bước 6
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
-++-
-+
+
Bước 7
Đưa các số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
-++-
-+
++
Bước 8
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+
-++-
-+
++
Bước 9
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+
-++-
-+
++
+-
Bước 10
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+
-++-
-+
++
-+
Bước 11
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+
-++-
-+
++
-+
+
Bước 12
Đưa các số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
+
-++-
-+
++
-+
+-
Bước 13
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
++
-++-
-+
++
-+
+-
Bước 14
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
++
-++-
-+
++
-+
+-
+-
Bước 15
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
++
-++-
-+
++
-+
+-
-+
Bước 16
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
++
-++-
-+
++
-+
+-
-+
Bước 17
Vì số dư là , nên câu trả lời cuối cùng là thương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.