Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2
Nhân với .
Bước 2
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Trừ khỏi .
Bước 2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.