Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Sắp xếp lại các thừa số trong các số hạng .
Bước 2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.1.3
Cộng .
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.