Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Khai triển bằng cách nhân mỗi số hạng trong biểu thức thứ nhất với mỗi số hạng trong biểu thức thứ hai.
Bước 2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 2.1.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Di chuyển .
Bước 2.1.2.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.2.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.1.2.3
Cộng .
Bước 2.1.3
Nhân với .
Bước 2.1.4
Nhân với .
Bước 2.1.5
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 2.1.6
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.6.1
Di chuyển .
Bước 2.1.6.2
Nhân với .
Bước 2.1.7
Nhân với .
Bước 2.1.8
Nhân với .
Bước 2.1.9
Nhân với .
Bước 2.1.10
Nhân với .
Bước 2.2
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Cộng .
Bước 2.2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.