Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.1.1.2
Cộng .
Bước 2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.1.3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1
Di chuyển .
Bước 2.1.3.2
Nhân với .
Bước 2.1.4
Nhân với .
Bước 2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.