Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để quy đổi từ hệ số góc sang tỉ lệ phần trăm, nhân hệ số góc với một trăm.
Bước 2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.