Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để quy đổi từ tỉ lệ phần trăm sang hệ số góc, chia tỉ lệ phần trăm cho một trăm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.