Đại số sơ cấp Ví dụ

Xác định xem là số nguyên tố hay hợp số
Bước 1
Tìm tích của các số nguyên tố của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
có các thừa số là .
Bước 1.2
có các thừa số là .
Bước 1.3
có các thừa số là .
Bước 2
Since has factors other than and , is a composite number.
là một hợp số
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.