Đại số sơ cấp Ví dụ

Xác định xem là số nguyên tố hay hợp số
Bước 1
không có thừa số nào ngoài .
là một số nguyên tố
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.