Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
ở dạng khai triển.
trăm, chục, đơn vị
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.