Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng công thức trung điểm để tìm trung điểm của đoạn thẳng.
Bước 2
Thay vào các giá trị cho .
Bước 3
Cộng .
Bước 4
Chia cho .
Bước 5
Cộng .
Bước 6
Chia cho .
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.