Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3
Trừ khỏi .
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.