Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.