Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để chia một phân số, hãy nhân với nghịch đảo của nó.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.