Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Lập bài toán chia ở dạng phép chia số lớn.
Bước 2
Chia cho . Đặt chữ số này vào thương số trên biểu tượng chia.
Bước 3
Nhân chữ số mới nhất của thương số với số chia .
Bước 4
Trừ khỏi .
Bước 5
Kết quả của phép chia của với số dư .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.