Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình cầu bằng nhân với Pi nhân với bán kính mũ 3.
Bước 2
Thay giá trị của bán kính vào công thức để tìm thể tích của hình cầu. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kết hợp .
Bước 3.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.3
Kết hợp.
Bước 4
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 5.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.