Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình chóp bằng .
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài , chiều rộng và chiều cao vào công thức để tìm thể tích của hình chóp.
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Kết hợp .
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.