Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình trụ bằng diện tích của đáy nhân với chiều cao.
Bước 2
Thay các giá trị của bán kính và chiều cao vào công thức để tìm thể tích của hình trụ. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 5
Nhân với .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.