Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích bề mặt của một hình nón bằng diện tích mặt đáy cộng với diện tích xung quanh nón.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài và chiều cao vào công thức. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Cộng .
Bước 5
Rút gọn bằng cách nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.