Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích bề mặt của một hình nón bằng diện tích mặt đáy cộng với diện tích xung quanh nón.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài và chiều cao vào công thức. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Cộng .
Bước 4.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 4.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 5
Rút gọn bằng cách nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Nhân với .
Bước 5.2.2
Nhân với .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.