Đại số sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Sử dụng công thức để tìm diện tích của tam giác với điểm , , .
Bước 2
Thay các điểm vào trong công thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay các giá trị của điểm đầu tiên vào trong công thức.
Bước 2.2
Thay các giá trị của điểm thứ hai vào trong công thức.
Bước 2.3
Thay các giá trị của điểm cuối cùng vào trong công thức.
Bước 3
Rút gọn để tìm diện tích của tam giác.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Cộng .
Bước 3.1.2
Nhân với .
Bước 3.1.3
Nhân với .
Bước 3.1.4
Cộng .
Bước 3.1.5
Nhân với .
Bước 3.1.6
Trừ khỏi .
Bước 3.1.7
Nhân với .
Bước 3.1.8
Cộng .
Bước 3.1.9
Trừ khỏi .
Bước 3.1.10
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 3.2
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.