Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích của một hình tròn bằng Pi nhân với bán kính bình phương.
Bước 2
Thay giá trị của bán kính vào công thức tính diện tích đường tròn. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.