Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thay cho và tìm kết quả cho .
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 3
Thay cho và tìm kết quả cho .
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Cộng .
Bước 5
Thay cho và tìm kết quả cho .
Bước 6
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 6.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Nhân với .
Bước 6.2.2
Cộng .
Bước 7
Thay cho và tìm kết quả cho .
Bước 8
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1
Nhân với .
Bước 8.2.2
Cộng .
Bước 9
Thay cho và tìm kết quả cho .
Bước 10
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 10.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.2.1
Nhân với .
Bước 10.2.2
Cộng .
Bước 11
Đây là bảng chứa các giá trị có thể sử dụng khi vẽ đồ thị phương trình.
Bước 12
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.