Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.