Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm phương trình bằng công thức biết một điểm và hệ số góc
,
Bước 1
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 2
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4
Liệt kê phương trình ở các dạng khác nhau.
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc:
Dạng biết một điểm và hệ số góc:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.