Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chọn một điểm mà đường vuông góc sẽ đi qua.
Bước 2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 3
Phương trình đường thẳng vuông góc phải có hệ số góc là nghịch đảo âm của hệ số góc ban đầu.
Bước 4
Tìm phương trình đường thẳng vuông góc bằng công thức biết một điểm và hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 4.2
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 5
Viết dưới dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Cộng .
Bước 5.1.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.2.1
Cộng .
Bước 5.1.2.2
Kết hợp .
Bước 5.2
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 5.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.