Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Kết hợp các phân số.
Bước 2.4
Chia bằng ký hiệu khoa học.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Nhóm các hệ số với nhau và các số mũ với nhau để chia số trong ký hiệu khoa học.
Bước 2.4.2
Chia cho .
Bước 2.4.3
Chia cho .
Bước 2.5
Di chuyển dấu thập phân trong sang bên phải chữ số và tăng lũy thừa của thêm .
Bước 2.6
Quy đổi từ ký hiệu khoa học.
Bước 2.7
Triệt tiêu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Triệt tiêu .
Bước 2.7.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.8
Triệt tiêu .
Bước 2.9
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.