Physics Ví dụ

Bước 1
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.2
Tìm mẫu số chung nhỏ nhất của các số hạng trong phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Tìm MCNN của các giá trị cũng giống như tìm BCNN của các mẫu số của các giá trị đó.
Bước 1.2.2
BCNN của một và bất kỳ biểu thức nào chính là biểu thức đó.
Bước 1.3
Nhân mỗi số hạng trong với để loại bỏ các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Nhân mỗi số hạng trong với .
Bước 1.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.4
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.4.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.4.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay bằng .
Bước 2.2
Thay bằng .
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 3.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 3.3.2
Chia bằng ký hiệu khoa học.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Nhóm các hệ số với nhau và các số mũ với nhau để chia số trong ký hiệu khoa học.
Bước 3.3.2.2
Chia cho .
Bước 3.3.2.3
Chia cho .
Bước 3.3.3
Kết hợp .
Bước 3.3.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.3.5
Quy đổi thành số thập phân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.5.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.3.5.2
Nhân với .
Bước 4
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.