Physics Ví dụ

Bước 1
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.1.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.1.2.1.2
Chia cho .
Bước 2
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay bằng .
Bước 2.2
Thay bằng .
Bước 2.3
Thay bằng .
Bước 2.4
Thay cho hằng số .
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với .
Bước 3.1.2
Nhân với .
Bước 3.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.1.5
Kết hợp .
Bước 3.1.6
Nhân với .
Bước 3.1.7
Nhân với .
Bước 3.2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1
Triệt tiêu .
Bước 3.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.2
Kết hợp các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Kết hợp .
Bước 3.2.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2.2.5
Kết hợp .
Bước 3.2.2.6
Nhân với .
Bước 3.2.2.7
Nhân với .
Bước 3.2.3
Triệt tiêu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1
Triệt tiêu .
Bước 3.2.3.2
Chia cho .
Bước 3.3
Triệt tiêu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Triệt tiêu .
Bước 3.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.4
Viết lại biểu thức.
Bước 3.5
Kết hợp các phân số.
Bước 4
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.