Physics Ví dụ

Bước 1
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.2
Nhân cả hai vế với .
Bước 1.3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.3.1.2
Sắp xếp lại .
Bước 1.4
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay bằng .
Bước 2.2
Thay bằng .
Bước 2.3
Thay bằng .
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 3.1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 3.1.2.2
Kết hợp các phân số.
Bước 3.2
Cộng .
Bước 4
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.