Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 1.3
Thay bằng .
Bước 1.4
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 2.1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 2.1.2.2
Kết hợp các phân số.
Bước 2.1.3
Kết hợp các phân số.
Bước 2.1.4
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.4.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.1.4.2
Nhân với .
Bước 2.1.5
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 2.1.6
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 2.1.7
Kết hợp các phân số.
Bước 2.1.8
Chia cho .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.