Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 1.3
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Kết hợp các phân số.
Bước 2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4
Kết hợp các phân số.
Bước 2.5
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.6
Quy đổi thành số thập phân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Chia cho .
Bước 2.6.2
Nhân với .
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.