Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2
Triệt tiêu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu .
Bước 2.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.4
Kết hợp các phân số.
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.