Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Kết hợp .
Bước 2.1.2
Chia cho .
Bước 2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.2.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.3
Kết hợp các phân số.
Bước 2.4
Kết hợp .
Bước 2.5
Viết lại ở dạng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.