Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.3
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 2.5
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 2.5.2
Kết hợp các phân số.
Bước 2.5.3
Chia cho .
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.