Physics Ví dụ

Bước 1
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay bằng .
Bước 1.2
Thay bằng .
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.