Đại số tuyến tính Ví dụ

,
Bước 1
Tìm tích vô hướng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.1
Nhân với .
Bước 1.2.1.2
Nhân với .
Bước 1.2.1.3
Nhân với .
Bước 1.2.2
Cộng .
Bước 1.2.3
Cộng .
Bước 2
Tìm độ dài của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 2.2.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 2.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2.4
Cộng .
Bước 2.2.5
Cộng .
Bước 3
Tìm hình chiếu của lên bằng công thức phép chiếu.
Bước 4
Thay bằng .
Bước 5
Thay bằng .
Bước 6
Thay bằng .
Bước 7
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 7.1.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 7.1.3
Kết hợp .
Bước 7.1.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.1.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 7.1.5
Tính số mũ.
Bước 7.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 7.3
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 7.4
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.4.1
Nhân với .
Bước 7.4.2
Nhân với .
Bước 7.4.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.4.3.1
Kết hợp .
Bước 7.4.3.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.