Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.5
Cộng .
Bước 2.6
Cộng .
Bước 2.7
Cộng .
Bước 2.8
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.8.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.9
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.