Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nhân với .
Bước 2.1.2
Nhân với .
Bước 2.1.3
Nhân với .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.