Đại số tuyến tính Ví dụ

Tìm góc giữa các vectơ bằng tích vô hướng
,
Bước 1
Sử dụng công thức tính tích vô hướng để tìm góc giữa hai vectơ.
Bước 2
Tìm tích vô hướng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Cộng .
Bước 3
Tìm độ lớn của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.2.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.2.3
Cộng .
Bước 3.2.4
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 4
Tìm độ lớn của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 4.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 4.2.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.2.3
Cộng .
Bước 4.2.4
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 5
Thay các giá trị vào công thức.
Bước 6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Chia cho .
Bước 6.3
Giá trị chính xác của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.