Đại số tuyến tính Ví dụ

Tìm vectơ đơn vị theo hướng của vectơ đã cho
Bước 1
Để tìm vectơ đơn vị cùng hướng với vectơ , hãy chia cho độ dài của .
Bước 2
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.3
Cộng .
Bước 4
Chia vectơ cho độ dài của nó.
Bước 5
Chia từng phần tử trong vectơ cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.