Đại số tuyến tính Ví dụ

Xác định xem các vectơ có trực giao hay không
,
Bước 1
Hai vectơ trực giao nếu có tích vô hướng là .
Bước 2
Tính tích vô hướng của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.1.3
Nhân với .
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2.3
Cộng .
Bước 3
Các vectơ không trực giao vì tích vô hướng khác .
Không trực giao
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.