Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.1.2
Rút gọn .
Bước 1.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.2.2
Rút gọn .
Bước 1.3
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.3.2
Rút gọn .
Bước 1.4
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.4.2
Rút gọn .
Bước 2
Vị trí cơ sở là các vị trí có đứng đầu trong mỗi hàng. Cột cơ sở là cột có vị trí cơ sở.
Vị trí cơ sở:
Cột cơ sở:
Bước 3
Hạng là số cột cơ sở.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.