Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Nullity is the dimension of the null space, which is the same as the number of free variables in the system after row reducing. The free variables are the columns without pivot positions.
Bước 2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.1.2
Rút gọn .
Bước 2.2
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.2.2
Rút gọn .
Bước 2.3
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.3.2
Rút gọn .
Bước 2.4
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.4.2
Rút gọn .
Bước 2.5
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.5.2
Rút gọn .
Bước 2.6
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.6.2
Rút gọn .
Bước 2.7
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.7.2
Rút gọn .
Bước 2.8
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.8.2
Rút gọn .
Bước 3
The pivot positions are the locations with the leading in each row. The pivot columns are the columns that have a pivot position.
Pivot Positions: and
Pivot Columns: and
Bước 4
The nullity is the number of columns without a pivot position in the row reduced matrix.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.