Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một ma trận bổ sung cho .
Bước 2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 2.1.2
Rút gọn .
Bước 2.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.2.2
Rút gọn .
Bước 2.3
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.3.2
Rút gọn .
Bước 2.4
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.4.2
Rút gọn .
Bước 2.5
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.5.2
Rút gọn .
Bước 2.6
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 2.6.2
Rút gọn .
Bước 2.7
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.7.2
Rút gọn .
Bước 2.8
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.8.2
Rút gọn .
Bước 2.9
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.9.2
Rút gọn .
Bước 2.10
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.10.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.10.2
Rút gọn .
Bước 3
Sử dụng ma trận tìm được để kết luận đáp án cuối cùng cho hệ phương trình.
Bước 4
Viết một vectơ nghiệm bằng cách giải theo các biến tự do trong mỗi hàng.
Bước 5
Viết ở dạng một tập hợp nghiệm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.