Đại số tuyến tính Ví dụ

Giải bằng sử dụng các phép biến đổi hàng của ma trận
, ,
Bước 1
Write the system as a matrix.
Bước 2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.1.2
Rút gọn .
Bước 2.2
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.2.2
Rút gọn .
Bước 2.3
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.3.2
Rút gọn .
Bước 2.4
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.4.2
Rút gọn .
Bước 2.5
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.5.2
Rút gọn .
Bước 2.6
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.6.2
Rút gọn .
Bước 2.7
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.7.2
Rút gọn .
Bước 3
Use the result matrix to declare the final solution to the system of equations.
Bước 4
The solution is the set of ordered pairs that make the system true.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.