Đại số tuyến tính Ví dụ

,
Bước 1
Lập ký hiệu phần hợp của tập hợp .
Bước 2
Phần hợp của hai tập hợp là tập hợp các phần tử nằm trong bất kỳ một trong hai tập hợp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.