Đại số tuyến tính Ví dụ

,
Bước 1
Tích Descartes của hai tập hợp là tập hợp của tất cả các cặp có thứ tự có thể có thành phần đầu tiên là phần tử của tập hợp thứ nhất và thành phần thứ hai là phần tử của tập hợp thứ hai.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.