Đại số tuyến tính Ví dụ

Xác định xem A có là một tập hợp con thực sự của B không
,
Bước 1
không phải là một tập hợp con của , do đó nó cũng không phải là một tập hợp con thực sự.
không phải là một tập hợp con thực sự của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.