Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng hệ phương trình bậc nhất.
Bước 2
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 2.1.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.1.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.1.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 2.2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.3
Liệt kê tất cả các đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.