Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Move all terms not containing a variable to the right side.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2.2
Simplify each element.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Cộng .
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2.3
Cộng .
Bước 2.2.4
Cộng .
Bước 2.2.5
Cộng .
Bước 2.2.6
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.