Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
The inverse of a matrix can be found using the formula where is the determinant.
Bước 2
Find the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Cộng .
Bước 3
Since the determinant is non-zero, the inverse exists.
Bước 4
Substitute the known values into the formula for the inverse.
Bước 5
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 6
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 6.3
Kết hợp .
Bước 6.4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.5.2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.